POLITYKA

Nadrzędnym celem działań firmy NAFTO Sp. z o.o. jest uzyskiwanie satysfakcji Klientów dzięki naszej profesjonalnej obsłudze, dostarczaniu w terminie wysokiej jakości wyrobów i usług przy zapewnieniu bezpiecznych warunków i komfortu pracy zatrudnionego personelu. Kluczowe wartości, na których Spółka opiera swój rozwój to:

• wiarygodność, uczciwość, rzetelność i profesjonalizm w relacjach z Klientami, pracownikami, dostawcami towarów i usług

• podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

• wdrażanie nowoczesnych technologii i stałe doskonalenie metod pracy

• inwestowanie w poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy oraz aktywne zapobieganie urazom i chorobom zawodowym

• dbałość o coraz skuteczniejszą ochronę środowiska naturalnego

• budowanie przewagi konkurencyjnej przy zachowaniu najwyższych standardów etyki zawodowej

Politykę Spółki realizujemy uwzględniając niżej wymienione, priorytetowe cele:

• stosowanie najnowszych technologii w każdej fazie realizacji zamówienia

• stawianie dostawcom, podwykonawcom i kooperantom wysokich wymagań związanych z jakością i bezpieczeństwem poprzez stosowanie procedur kwalifikowania, przy jednoczesnym zachowaniu zasad równego traktowania

• propagowanie polityki „Zero wypadków” i zasady „Bezpieczeństwo przede wszystkim” poprzez zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym

• sukcesywne ograniczanie negatywnego wpływu działalności spółki na środowisko naturalne i środowisko pracy

• uzyskiwanie satysfakcjonujących efektów ekonomicznych dzięki wysokiej wydajności pracy oraz ciągłemu monitorowaniu i optymalizowaniu kosztów

• przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji w biznesie

• przeciwdziałanie wszelkim formom korupcji, dyskryminacji i mobbingu

• inwestowanie w infrastrukturę i środowisko pracy

• zapewnienie wszystkim pracownikom komfortu pracy i równych szans w zatrudnieniu oraz systematyczny rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników z uwzględnieniem ich osobistych potrzeb i predyspozycji

• minimalizowanie skutków ew. wypadków przy pracy poprzez oferowanie pracownikowi wszelkiej możliwej pomocy w powrocie do zdrowia, a jeśli zachodzi taka potrzeba – przeniesienie na inne stanowisko pracy

• zapobieganie szkodom materialnym i środowiskowym, poprzez dążenie do ciągłego doskonalenia w tym zakresie

• respektowanie obowiązujących przepisów prawa, kodeksu pracy, norm technicznych, a także dobrych obyczajów i obowiązku dochowania należytej staranności


• aktywne zaangażowanie w sprawy społeczne

Prezes Zarządu odpowiada za realizację niniejszej Polityki Spółki oraz za nadzór nad osiąganiem wytyczonych celów związanych z jakością i bezpieczeństwem.