HISTORIA

NAFTO Sp. z o.o. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000326316, pierwotnie pod nazwą Energopol Budownictwo Sp. z o.o.

Spółka Energopol Budownictwo Sp. z o.o. została założona w roku 2009 przez Energopol TP Elbud S.A. i specjalizowała się w usługach budowlanych. Firma, działając jako podwykonawca, brała udział w programie budowy autostrad w Polsce przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej 2012. Firma poniosła stratę finansową z powodu bankructwa takich generalnych wykonawców jak Covec czy Hydrobudowa, co zmusiło właściciela do otwarcia procesu likwidacji Spółki.

W dniu 14.06.2013 odbyło się Zgromadzenie Wspólników Energopolu Budownictwo Sp. z o.o., w czasie którego zostały podjęte uchwały w sprawie:
a. uchylenia likwidacji Energopolu Budownictwo Sp. z o.o.,
b. pokrycia straty finansowej poniesionej w latach ubiegłych,
c. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z 1 000 000 PLN do 2 000 000 PLN,
d. powołania Zarządu Spółki,
e. zmiany Umowy Spółki, obejmującej m.in. zmianę nazwy Spółki na NAFTO Sp. z o.o.,
f. powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie.

W Zgromadzeniu uczestniczyło 100% udziałowców, a wszystkie uchwały zostały przegłosowane w obecności notariusza i zapisane w postaci aktu notarialnego.
Należy wspomnieć, że według prawa powyższe :
• pkt a) i d) wchodzą w życie w czasie głosowania, które miało miejsce 14.06.2013,
• pkt b) i c) wchodzą w życie w momencie wpłaty kapitału w gotówce, co miało miejsce do końca czerwca 2013,
• pkt e) i f) wchodzą w życie po zarejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 14.06.2013 Zarząd Spółki złożył formalny wniosek o rejestrację w/w uchwał w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nastąpiło w dniu 06.09.2013.
W dniu 03.01.2014 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NAFTO Sp. z o.o. podjęło uchwałę o przeniesieniu siedziby Spółki do Krakowa, w miejsce faktycznego prowadzenia działalności przy ul. Igołomskiej 30.
Wspólnikiem NAFTO Sp. z o.o. posiadającym 100% udziałów pozostaje ETP S.A. z siedzibą przy ul. Siemianowickiej 5a, 40-301 Katowice (poprzednio Energopol TP Elbud S.A.).
Należy podkreślić, że ETP S.A. jest gwarantem stabilnego rozwoju naszej firmy..