HISTORIA

W dniu 1 lutego 2024 roku nastąpiło przekształcenie spółki z dotychczasowej tj. NAFTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NAFTO sp. z o.o.) na NAFTO spółka akcyjna lub krócej NAFTO S.A.

Zgodnie z treścią art. 5842 Kodeksu spółek handlowych Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. NAFTO S.A. pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane NAFTO Sp. z o.o. przed jej przekształceniem.

Wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i REGON. Władze spółki czyli Rada Nadzorcza, Zarząd oraz prokurenci pozostają bez zmian. Adres siedziby, numery kont bankowych, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej są takie same jak dotychczas.

Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0001084149.
Ponadto zmieniony został kapitał zakładowy spółki, który wynosi obecnie 12 848 715,00 złotych.

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej przez NAFTO działalności oraz nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych dotychczas umów. Przekształcenie przedsiębiorcy nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez firmę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą firmę umów.

NAFTO Sp. z o.o. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000326316, pierwotnie pod nazwą Energopol Budownictwo Sp. z o.o.

Spółka Energopol Budownictwo Sp. z o.o. została założona w roku 2009 przez Energopol TP Elbud S.A. i specjalizowała się w usługach budowlanych. Firma, działając jako podwykonawca, brała udział w programie budowy autostrad w Polsce przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej 2012. Firma poniosła stratę finansową z powodu bankructwa takich generalnych wykonawców jak Covec czy Hydrobudowa, co zmusiło właściciela do otwarcia procesu likwidacji Spółki.

W dniu 14.06.2013 odbyło się Zgromadzenie Wspólników Energopolu Budownictwo Sp. z o.o., w czasie którego zostały podjęte uchwały w sprawie:
a. uchylenia likwidacji Energopolu Budownictwo Sp. z o.o.,
b. pokrycia straty finansowej poniesionej w latach ubiegłych,
c. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z 1 000 000 PLN do 2 000 000 PLN,
d. powołania Zarządu Spółki,
e. zmiany Umowy Spółki, obejmującej m.in. zmianę nazwy Spółki na NAFTO Sp. z o.o.,
f. powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie.

W Zgromadzeniu uczestniczyło 100% udziałowców, a wszystkie uchwały zostały przegłosowane w obecności notariusza i zapisane w postaci aktu notarialnego.
Należy wspomnieć, że według prawa powyższe :
• pkt a) i d) wchodzą w życie w czasie głosowania, które miało miejsce 14.06.2013,
• pkt b) i c) wchodzą w życie w momencie wpłaty kapitału w gotówce, co miało miejsce do końca czerwca 2013,
• pkt e) i f) wchodzą w życie po zarejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 14.06.2013 Zarząd Spółki złożył formalny wniosek o rejestrację w/w uchwał w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nastąpiło w dniu 06.09.2013.
W dniu 03.01.2014 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NAFTO Sp. z o.o. podjęło uchwałę o przeniesieniu siedziby Spółki do Krakowa, w miejsce faktycznego prowadzenia działalności przy ul. Igołomskiej 30.
Wspólnikiem NAFTO Sp. z o.o. posiadającym 100% udziałów pozostaje ETP S.A. z siedzibą przy ul. Siemianowickiej 5a, 40-301 Katowice (poprzednio Energopol TP Elbud S.A.).
Należy podkreślić, że ETP S.A. jest gwarantem stabilnego rozwoju naszej firmy..