Polityka prywatności

Szanowni Państwo, Informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nafto S.A., z siedzibą na ulicy Igołomskiej 30, 31-983 Kraków, NIP 954-266-41-32 • REGON 241133639 • KRS 0000326316 w Sądzie Rejonowym Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , tel.: +48 12 646 24 20, fax: +48 12 387 02 44, e-mail: office@nafto.pl.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1. nawiązanie relacji biznesowych oraz prawidłowa realizacja zawartej umowy o współpracy;
  2. nawiązanie stosunku pracy oraz realizacja praw i obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych i innych przepisów dotyczących realizacji stosunku pracy, realizacji obowiązków Pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne, realizacji obowiązków Pracodawcy jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, realizacji obowiązków Pracodawcy w postępowaniach powypadkowych, zapewnienia dostępu do dobrowolnych świadczeń pracowniczych.
 3. Okres przetwarzania danych osobowych:
  1. w przypadku gdy Państwo są naszym klientem, będziemy przechowywali Państwa dane osobowe przez okres trwania naszej relacji wynikającej z zawartej umowy lub relacji biznesowej. Następnie umieścimy dane osobowe użytkownika w pośredniej bazie danych na okres piętnastu lat po zakończeniu naszej relacji wynikającej z zawartej umowy i/lub relacji biznesowej;
  2. w przypadku gdy są Państwo naszym pracownikiem, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres zatrudnienia oraz po zakończeniu stosunku pracy przez okres przechowywania wskazany w przepisach szczegółowych;
  3. w przypadku kandydatów starających się o pracę, zwracamy uwagę, że jeśli kandydat nie zostanie zatrudniony usuniemy przekazane przez niego informacje najpóźniej po upływie dwunastu miesięcy od ich przekazania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są:
  1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
  2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz.U. 2018 , poz. 1000);
  3. zawarta z Państwem umowa (art. 6 ust 1 b);
  4. przepisy Kodeksu Pracy (art. 221 Kodeksu Pracy) art. 6 ust. 1 pkt c i f RODO, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz pozostałe przepisy prawa nakładające obowiązki prawne na Pracodawcę.
 5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a brak ich przetwarzania oznacza brak możliwości realizacji tego celu.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich odbioru zgodnie z przepisami prawa (m.in.: Urząd Skarbowy, ZUS, jednostka medycyny pracy, komornicy sądowi, instytucje kontrolne itp.) oraz podmiotom, którym przekazanie ich jest konieczne w celu wykonania umowy jaka wiąże te podmioty z Pracodawcą (m.in. klienci, dostawcy, organy sądownicze, doradcy podatkowi, kancelaria prawne, firmy szkoleniowe, firmy realizujące usługi przewozowe czy hotelarskie itp.) we wskazanych powyżej celach, z wyjątkiem celów marketingowych. Korzystając z usług podmiotów zewnętrznych upewniamy się, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przetwarzanych przez nie na naszą rzecz.
 7. W celu ochrony Państwa danych osobowych NAFTO stosuje odpowiednie technologiczne i proceduralne środki bezpieczeństwa zabezpieczające przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.
 8. Przysługuje Państwu, zgodnie z art. 15-20 RODO prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (w przypadku jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9.  Zgodnie z art. 77 RODO, w przypadku prawem przewidzianym, przysługuje Państwu prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub zgodnie z Regulaminem zgłaszania naruszeń prawa w Nafto S.A. poprzez formularz na stronie: www.sygnanet.pl/nafto